Matrix 3D program

Subtitle

Korisne informacije

Instalacija i pokretanje programa

Za korišćenje programa potrebna je instalacija runtime biblioteke. Nakon instalacije biblioteke program jednostavno otpakujte iz ZIP arhive na hard disk i pokrenite Matrix3D aplikaciju.

Porgram je testiran i uspešno radi na platformama Windows XP, Windows 7 32-bit i Windows 7 64-bit. Za Windows 7 64-bit je potrebno uključiti Compatibility mode for Windows 7.

Autorizacija programa

Korišćenje programa je apsolutno besplatno i sama autorizacija programa putem e-maila je napravljena iz prostog razloga evidencije autora u kolikoj meri se program koristi.

Potrebno je samo da pošaljete request code na dati e-mail i u najkraćem mogućem roku ćete dobiti activation code koji omogućuje potpuno korišćenje programa tokom mesec dana. U međuvremenu program možete koristiti u ograničenom Trial režimu. Po isteku mesec dana licenca se produžuje na narednih mesec dana itd.

Kratko uputstvo za rad u programu

Glavni set alatki za rad u programu:

- alatka za definisanje linija i polilinija  

- iz linija se generišu linijski elementi (štapovi, linijski oslonci...)

- linije se definišu desnim klikom miša, sa Enter se potvrđuje, a Escape otkazuje

 

- alatka za iscrtavanje površi

- iz površi se generišu površinski elementi (ploče, zidovi...)

- površi se definišu desnim klikom miša, potvrđuje se sa Enter ili zatvaranjem konture površi, a sa Escape otkazuje

- definisane tačke konture površi moraju biti koplanarne

 

- alatka za definisanje linijskih elemenata - štapova

- definišu se poprečni presek štapa, materijal, oslobađanje statičkih uticaja na krajevima i karakteristike mimoilaznosti sa ostalim štapovima  i nelinearnost (isključivanja štapa iz proračuna ukoliko je pritisnut) 

- treba imati na umu da su lokalne ose orjentisane prema sledećem: lokalna "x" osa štapa je duž štapa od početne ka krajnoj tački, lokalna "y" osa štapa je u vertikalnoj ravni štapa, a lokalna "z" osa štapa je horizontalna

- specifičan slučaj je vertkalan štap kod koga "x" osa je uvek na gore, "y" osa je u negativnom smeru globalne "X" ose, a "z" osa je u negativnom smeru globalne "Y" ose

 

- alatka za definisanje površinskih elemenata - ploča i zidova

- definišu se debljina povrinskog elementa, materijal, ortotropija

- treba imati na umu da su lokalne ose orjentisane prema sledećem: lokalna "x" osa površinskog elementa je horizontalna, lokalna "y" osa je u vertikalnoj ravni, a lokalna "z" osa je upravna na površ

- specifičan slučaj je horizontalni površinski element (ploča) kod koga su lokalne ose "x", "y" i "z" orjentisane prema globalnim osama "X", "Y" i "Z"

 

- alatka za definisanje tačkastog, linijskog i površinskog oslanjanja

- tačkasti oslonci se definišu u odabranim čvorovima i sprečavaju pomeranja i obrtanja u pravcu globalnih osa "X", "Y" i "Z"

 - površinski oslonci se definišu na odabranim pločama (zidovima) i sprečavaju pomeranja u pravcu globalnih osa "X", "Y" i "Z"

 - linijski oslonci se definišu crtanjem levim klikom, ili desnim klikom gde se prelazi u mod za odabir linija, štapova ili kotura ploče i sprečavaju pomeranja i obrtanje u pravcu lokalnih osa "x", "y" i "z"

- treba imati na umu da su lokalne ose orjentisane prema sledećem: lokalna "x" osa linijskog oslonca je duž oslonca od početne ka krajnoj tački, lokalna "y" osa oslonca je horizontalna, a lokalna "z" osa oslonca je u vertikalnoj ravni oslonca

- specifičan slučaj je vertkalan linijski oslonac kod koga "x" osa ide duž oslonca, "y" osa je u smeru globalne "Y" ose, a "z" osa je u negativnom smeru globalne "X" ose